Rada nadzorcza

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 09.06.2021r.
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczególnym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta).

AkcjonariuszLiczba akcji
(% w KZ)
Liczba głosów
(% na WZ)
Dariusz Kucowicz total*5 206 705
(8,14%)
9 979 710
(12,11%)
Wiktor Napióra4 879 363
(7,62%)
9 652 368
(11,71%)
Waldemar Sierocki4 790 504
(7,49%)
9 325 588
(11,32%)
Przemysław Sierocki4 785 083
(7,48%)
9 082 243
(11,02%)
Organizacja Polskich
Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
5 068 157
(7,92%)
5 068 157
(6,15%)
Pozostali <5%39 265 396
(61,36%)
39 300 396
(47,69%)
RAZEM63 995 208
(100,00%)
82 408 462
(100,00%)
* pośrednio poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o. posiadającą 2 057827 akcji (3,22% w KZ) dających prawo do 4 057827 głosów na WZ (4,92%) oraz poprzez Investcare SA posiadającą 3 091 051 akcji (4,83% w KZ) dających prawo do 5 864 056 głosów na WZ (7,12%)

Ład korporacyjny

Kalendarz inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2021 będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORT TERMIN PUBLIKACJI

raport roczny za okres roku obrotowego 2020 r. . . . . . . . . . . . . . . . 10 marca 2021 r.

raport kwartalny za okres I kwartału 2021 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 maja 2021 r.

raport półroczny za okres I półrocza 2021 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 września 2021 r.

raport kwartalny za okres III kwartału 2021 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 listopada 2021 r.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2021 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r oraz II kwartał 2021 r.

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

wykorzystanie informacji poufnych,

ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,

udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Aktualnie brak Istotnych Transakcji spełniających kryteria publikacji.

Podstawa prawna:
– Regulamin transakcji z podmiotami powiązanymi w BIOMED-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie
– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.)

Dokumenty informacyjneKontakt dla inwestorów

W sprawach dotyczących Relacji Inwestorskich prosimy kontaktować się z:

 

Dyrektor Finansowy

Radosław Wróblewski

e-mail.: rwroblewski@biomedlublin.com

 

Adres:

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 10