Rada nadzorcza

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 29.12.2018r.
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczególnym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta).

Akcjonariusz Liczba akcji
(% w KZ)
Liczba głosów
(% na WZ)
Waldemar Sierocki 4 790 504
(7,57%)
9 325 588
(11,94%)
Przemysław Sierocki 4 785 083
(7,56%)
9 320 166
(11,94%)
Organizacja Polskich
Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
6 273 005
(9,91%)
6 273 005
(8,03%)
Wiktor Napióra 6 073 005
(9,59%)
6 073 005
(7,78%)
Dariusz Kucowicz total* 8 066 515
(12,74%)
12 839 520
(16,44%)
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 236 261
(6,69%)
4 236 261
(5,43%)
Pozostali <5% 29 086 037
(45,94%)
30 017 840
(38,44%)
RAZEM 62 260 410
(100,00%)
81 808 390
(100,00%)
* pośrednio poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o. posiadającą 6 078 005 akcji (9,76% w KZ) dających prawo do 10 851 010 głosów na WZ (13,26%) )

Ład korporacyjny

Kalendarz inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2019 będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORT TERMIN PUBLIKACJI

raport roczny za okres roku obrotowego 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

raport kwartalny za okres I kwartału 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 maja 2019 r. (czwartek)

raport półroczny za okres I półrocza 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 września 2019 r. (poniedziałek)

raport kwartalny za okres III kwartału 2019 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 listopada 2019 r. (piątek)

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2019 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

wykorzystanie informacji poufnych,

ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,

udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Dokumenty informacyjneKontakt dla inwestorów

W sprawach dotyczących Relacji Inwestorskich prosimy kontaktować się z:

 

Dyrektor Finansowy

Wojciech Szmyła

e-mail.: wszmyla@biomedlublin.com

 

Adres:

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 10