Rada nadzorcza

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 13.08.2018r.
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczególnym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta).

Akcjonariusz Liczba akcji
(% w KZ)
Liczba głosów
(% na WZ)
Waldemar Sierocki 4 790 504
(7,69%)
9 325 588
(11,40%)
Przemysław Sierocki 4 785 083
(7,69%)
9 320 166
(11,39%)
Organizacja Polskich
Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
6 273 005
(10,08%)
6 273 005
(7,67%)
Wiktor Napióra 5 023 005
(8,07%)
9 796 010
(11,97%)
Dariusz Kucowicz total* 7 828 005
(12,57%)
12 601 010
(15,40%)
Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 236 261
(6,80%)
4 236 261
(5,18%)
Pozostali <5% 29 324 547
(47,10%)
30 256 350
(36,98%)
RAZEM 62 260 410
(100,00%)
81 808 390
(100,00%)
* pośrednio poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o. posiadającą 6 078 005 akcji (9,76% w KZ) dających prawo do 10 851 010 głosów na WZ (13,26%) )

Ład korporacyjny

Kalendarz inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2018 będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORT TERMIN PUBLIKACJI

raport roczny za okres roku obrotowego 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . 24 kwietnia 2018 r.

raport kwartalny za okres I kwartału 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 maja 2018 r.

raport półroczny za okres I półrocza 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 września 2018 r.

raport kwartalny za okres III kwartału 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . .29 października 2018 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133) Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r.

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

wykorzystanie informacji poufnych,

ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,

udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Dokumenty informacyjne


WZA


Kontakt dla inwestorów

W sprawach dotyczących Relacji Inwestorskich prosimy kontaktować się z:

 

Dyrektor Finansowy

Włodzimierz Parzydło

tel.: +48 81 533 82 21 wew. 211

e-mail.: wparzydlo@biomedlublin.com

 

Adres:

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin ul. Uniwersytecka 10