Informacja


„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20-00 z dnia 15.12.2020r. realizuje Projekt pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Spółki poprzez przygotowanie niezbędnej infrastruktury: budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakupu aparatury badawczej, służącej doskonaleniu technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej.

Planowane do osiągnięcia efekty to rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Spółki. Projektowane Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie służyło opracowywaniu i przygotowaniu do komercjalizacji poprzez wprowadzenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów: znacząco udoskonalonej szczepionki BCG oraz, w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 59 814 813,90 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 48 629 930,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 29 177 958,00 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r. – 2022r.

OSOBA KONTAKTOWA: Michał Makarczyk – Rodkiewicz
KONTAKT: TEL 515 035 034,
MAIL: media@biomedlublin.com

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/


Informacja


„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-C066/20-00 z dnia 28.12.2020r. realizuje Projekt pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania i przygotowania do masowej produkcji produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2.

Planowane do osiągnięcia efekty to zakupiona infrastruktura która zostanie wykorzystana do wytworzenia serii Immunoglobuliny ludzkiej anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych. Po potwierdzeniu bezpieczeństwa i skuteczności działania w badaniach klinicznych produkt będzie zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie dopuszczony do obrotu..

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 090 286,06 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 325 435,82 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 2 992 892,23 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r. – 2021r.

OSOBA KONTAKTOWA: Michał Makarczyk – Rodkiewicz
KONTAKT: TEL 515 035 034,
MAIL: media@biomedlublin.com

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony


Informacja

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA realizuje Projekt pt.: Dotacja na kapitał obrotowy dla „BIOMED” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 414 823,47 (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 47/100).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 414 823,47 (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 47/100).