„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0029/21-00 z dnia 29.12.2021r. realizuje Projekt pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.

Realizacja projektu nastąpi w trzech etapach:

1. budowa dedykowanego budynku produkcyjnego

2. organizacja dedykowanej i kompletnej infrastruktury produkcyjnej,

3. kwalifikacja infrastruktury i walidacja procesu wytwarzania

WARTOŚĆ PROJEKTU: 88 474 047,60 złPLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 71 930 120,00PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 43 158 072,00PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2022r. – 2023r.

OSOBA KONTAKTOWA: Michał Makarczyk – Rodkiewicz
KONTAKT: TEL 515 035 034,
MAIL: media@biomedlublin.com

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/


Informacja


„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0039/20-00 z dnia 15.12.2020r. realizuje Projekt pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Spółki poprzez przygotowanie niezbędnej infrastruktury: budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakupu aparatury badawczej, służącej doskonaleniu technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej.

Planowane do osiągnięcia efekty to rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Spółki. Projektowane Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie służyło opracowywaniu i przygotowaniu do komercjalizacji poprzez wprowadzenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów: znacząco udoskonalonej szczepionki BCG oraz, w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 59 814 813,90 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 48 629 930,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 29 177 958,00 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r. – 2022r.

OSOBA KONTAKTOWA: Michał Makarczyk – Rodkiewicz
KONTAKT: TEL 515 035 034,
MAIL: media@biomedlublin.com

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/


Informacja


„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-C066/20-00 z dnia 28.12.2020r. realizuje Projekt pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania i przygotowania do masowej produkcji produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2.

Planowane do osiągnięcia efekty to zakupiona infrastruktura która zostanie wykorzystana do wytworzenia serii Immunoglobuliny ludzkiej anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych. Po potwierdzeniu bezpieczeństwa i skuteczności działania w badaniach klinicznych produkt będzie zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie dopuszczony do obrotu..

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 090 286,06 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 325 435,82 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 2 992 892,23 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2020r. – 2021r.

OSOBA KONTAKTOWA: Michał Makarczyk – Rodkiewicz
KONTAKT: TEL 515 035 034,
MAIL: media@biomedlublin.com

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony


Informacja

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-06-0203/20-00 realizuje Projekt pt.: Dotacja na kapitał obrotowy dla „BIOMED” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 414 823,47 (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 47/100).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 414 823,47 (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 47/100).


Informacja

 

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-06-0030/20-00 z dnia 23.12.2020r. realizuje projekt pt.: ”Promocja Onko BCG – leku stosowanego w leczeniu powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego na rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wartość projektu
493 200,00 zł
dofinansowanie z UE
295 920,00 zł
cel i planowane efekty:

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności produktu Onko BCG na rynkach zagranicznych. W ramach projektu Wnioskodawca prowadził będzie działania promocyjne w ramach Programu promocji branży Biotechnologia i farmaceutyki, w tym na następujących rynkach perspektywicznych: USA, UAE, Arabia Saudyjska oraz Turcja. Wnioskodawca zaplanował udział w targach branżowych: – Bio International Convention 2021, USA – CPHI Worldwide 2021, Europe – CPHI Middle East and Africa 2021, UAE – CPHI North America 2021, USA Wnioskodawca zaplanował również wyjazdowe misje gospodarcze do krajów: 1. Niemcy-Drezno. Q2/Q3 2021 2. Turcja- Stambuł. Przypuszczalny termin misji: Q1/Q2 2021 3. Arabia Saudyjska- Rijad. Przypuszczalny termin misji: Q2/Q3 2021 W każdej misji będą uczestniczyły 2 osoby z firmy Biomed Lublin. Zostaną przygotowane materiały promocyjne, takie jak: przygotowanie paneli promujących MPG na każde targi, przygotowanie materiałów marketingowych na każde targi, co zapewni produktom odpowiednią ekspozycję i oprawę, a także ułatwi ich promocję na wybranych rynkach zagranicznych pomocne przy prezentowaniu się na targach i spotkaniach. Realizacja projektu finansowana będzie z kapitałów własnych przedsiębiorstwa oraz generowanych na bieżąco przychodów z działalności. Przy realizacji projektu planowane jest również skorzystanie z zaliczkowej formy przekazywania dofinansowania.