Strona główna > Wydarzenia

Wydarzenia


Emisja akcji/obligacji zamiennych

Biomed Lublin poinformował, że jej akcjonariusze zdecydują podczas najbliższego zgromadzenia akcjonariuszy o emisji akcji lub obligacji zamiennych. Pozyskane z tego źródła środki będą przeznaczone na budowę CBR w ramach otrzymanej niedawno dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i stanowić będą konieczny do zainwestowania wkład własny Spółki. Jest to według Zarządu Biomed najkorzystniejsza forma finansowania. Lubelska spółka planuje sprzedaż maksymalnie 11 mln akcji, co będzie stanowiło ok. 15% podwyższonego kapitału. Całkowity koszt inwestycji jaką jest Centrum Badawczo Rozwojowe wyniesie ok. 25 mln zł, z czego 15 mln zł będzie pochodziło z dotacji. Do akcjonariuszy będzie należała decyzja czy będzie to emisja akcji czy obligacji zamiennych na akcję, a może obu wariantów na raz. Budowa nowego CBR ma istotnie przełożyć się na przychody i zyski Firmy. Pozyskana dotacja dotyczy nie tylko badań i rozwoju, ale znacząco ma wpłynąć na moce produkcyjne w zakresie produkcji szczepionek na gruźlicę oraz leków stosowanych w leczeniu raka pęcherza. Oba leki są produktami strategicznymi i najbardziej rentownymi dla Spółki.

Produkty Biomed-Lublin są obecnie w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

W związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach spółka w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a jedynie nadwyżki przeznacza sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo to udział eksportu ciągle rośnie i na koniec pierwszego półrocza br. miał 39-proc. udział w strukturze przychodów.

Spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech.


Rozwój współpracy Biomed Lublin S.A. z Bioton S.A.

Rozwój współpracy Biomed Lublin S.A. z Bioton S.A.
BIOMED LUBLIN poinformował że w dniu 9 listopada 2018 roku zawarł z BIOTON umowę w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego Spółki „BioTrombina 400”, leku służącego do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia. Bioton jest już dystrybutorem Distreptazy, teraz zajmie się sprzedażą i promocją kolejnego produktu z portfolio Spółki.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku, a jej podpisanie pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży tego produktu na rynku krajowym. Uzgodniony w umowie gwarantowany poziom sprzedaży jest wyższy niż wcześniej zakładany, możliwy do realizacji tylko własnymi siłami sprzedaży. Już do końca 2019 roku Biomed poprzez Bioton chce sprzedać 3 razy więcej opakowań BioTrombiny 400 niż dotychczas. Przełoży się to na skokową poprawę marż i wyników finansowych Biomed.

Łączna prognozowana wartość Umowy wynosi ok 20 mln zł w całym okresie obowiązywania umowy.


BIOMED-LUBLIN na targach CPhI

W dniach 9-10 października 2018 przedstawiciele BIOMED-LUBLIN reprezentowali Spółkę na największych międzynarodowych targach branży farmaceutycznej CPhI, które odbywały się w Madrycie.
Dziękujemy wszystkim osobom, z którymi mogliśmy się spotkać, za poświęcony czas i profesjonalną rozmowę na temat przyszłej współpracy i ciągłego ulepszenia relacji biznesowych.

 


Biomed-Lublin sukcesywnie realizuje nową strategię skoncentrowaną na wzroście produkcji, dynamiki sprzedaży oraz rozwoju

Popyt na kluczowe produkty znajdujące się w portfolio Firmy niezmiennie jest bardzo wysoki i przewyższa zdolności produkcyjne Spółki. Z tego powodu jednym ze strategicznych celów Firmy jest jak najszybsze zwiększenie mocy produkcyjnych, na bazie aktualnej infrastruktury oraz wzrost dynamiki sprzedaży w II połowie 2018r. przede wszystkim w takich produktach jak Onko-BCG, szczepionka BCG oraz Distreptaza.

W pierwszej kolejności Biomed wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a nadwyżki przeznacza do sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo tego, udział eksportu wciąż rośnie i na koniec I półrocza br. stanowił 39-proc. przychodów ogółem.

Równolegle Spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech. Złożony został również wniosek o wsparcie działań eksportowych i ich dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu to 413 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 85% wartości projektu.

Biomed-Lublin prowadzi obecnie działania, których efektem ma być utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego innowacyjnych leków na bazie szczepionki przeciwgruźliczej i leku na raka pęcherza. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 25 mln zł. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie 60% kosztów inwestycji (Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).

Przychody ze sprzedaży Biomed-Lublin w I połowie 2018 roku wyniosły 14,2 mln zł, pozostając tym samym na zbliżonym poziomie rok do roku. Zysk operacyjny osiągnął poziom 0,3 mln zł (wobec straty -14,7 mln zł w w I połowie ub. r.), EBITDA miała wartość 3,3 mln zł, strata netto -1,3 mln zł (wobec straty -11,7 mln zł w ub. r.).

Produkty Biomed-Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie Spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.


Spłata zobowiązań układowych

Informujemy, że Spółka zrealizowała wszystkie płatności układowe, które przewidziane były na wrzesień 2018 roku.

Spłacone zostały następujące zobowiązania:

  • 3 miliony złotych wobec PARP
  • 900 tysięcy złotych wobec obligatariuszy
  • ponad 1,5 miliona złotych wobec wierzycieli z grupy 4
  • Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami.

Termin płatności był zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli oraz porozumieniem z PARP. Łącznie we wrześniu 2018 r. Spółka spłaciła niemal 5.5 miliona złotych, w całości ze środków własnych, co oznacza dalszą znaczącą redukcję zadłużenia Spółki.


Wprowadzenie akcji do obrotu

W dniu 18 września 2018 r., po podjęciu stosownych decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz KDPW SA, zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcje Spółki. Łącznie w obrocie giełdowym znajduje się 42.712.430 akcji Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące akcji i serii znajdują się w Raporcie Bieżącym nr 25/2018.

Dzięki emisji akcji Spółka zyskała nowych akcjonariuszy a także niezbędny kapitał potrzebny do  realizacji założonej strategii i planów rozwojowych.


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 18 września 2018 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Andrzej Szostek. Powodem rezygnacji były ważne przyczyny osobiste

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Andrzejowi Szostkowi za jego wkład oraz zaangażowanie w rozwój Spółki oraz sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu. Życzymy Panu Andrzejowi wielu sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz życiu osobistym.

Jednocześnie w dniu 25.09.2018 Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Tomasza Jasnego. Pan Tomasz Jasny to doświadczony kontroler biznesowy, specjalizujący się we wszechstronnej analizie finansowej i biznesowej, nakierowanej na zwiększanie efektywności i zyskowności organizacji. Ekspert rynku farmaceutycznego z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych, sektorowym doradztwie biznesowym oraz strukturach nadzorczych, posiadający kompleksową znajomość zagadnień tak finansowych jak i o charakterze komercyjnym. Pan Tomasz Jasny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Następnie ukończył studia podyplomowe Praktyczna szkoła zarządzania we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 r. jest również członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).


Zawarcie aneksu do Porozumienia z PARP

W dniu 19 września 2018 r. zawarty został z PARP aneks do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. dotyczącego odroczenia i rozłożenia na trzy raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.

Mocą aneksu, spłata drugiej raty układowej została rozłożona w czasie, a płatność ostatniej przypada na koniec lipca 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu spłat należności znajdują się w Raporcie Bieżącym nr 28/2018

Strony przewidziały możliwość wcześniej spłaty należności – bez dodatkowych kosztów.

Uzgodniony harmonogram spłaty II raty wierzytelności wynika z aktualnej dynamiki rozwoju Spółki i analizy przepływów pieniężnych w kolejnych miesiącach. Spółka znacznie poprawiła wyniki operacyjne, jednak niższe niż zakładano wpływy pieniężne, głównie z działalności finansowej, nie pozwalają na spłatę całości II raty we wrześniu.


XXXIII KONGRES NAUKOWY PTGP

W dniach 13-15.09.2018 „XXXIII KONGRES NAUKOWY PTGP”
na PGE Narodowy w Warszawie oraz 23-24.11.2018 „Ginekologia i Położnictwo 2018″ w Krakowie wspólnie z firmą Bioton będziemy uczestniczyć w kolejnym niezwykle ważnym cyklu spotkań polskiej ginekologii. Nasz udział zostanie zaakcentowany poprzez prezentację na stoisku konferencyjnym oraz przekazanie wszystkim uczestnikom konferencji materiałów dotyczących leku Distreptaza.


Sezon wakacyjny nierozerwalnie łączy się dla naszej Firmy ze wzmożoną współpracą z lubelskimi uczelniami wyższymi oraz realizacją projektów praktyk i staży studenckich, a także absolwenckich.

Podczas mijającego okresu wakacyjnego, w ramach realizowanych projektów unijnych mieliśmy okazję przyjąć na praktyki:
3 studentów Uniwersytetu Medycznego (kierunek analityka medyczna, projekt: Practical Medactivity – wysokiej jakości staże dla studentów UM w Lublinie),
1 studenta z Politechniki Lubelskiej (kierunek Inżynieria biomedyczna, projekt: Studiujesz i praktykujesz z Politechniką Lubelską) oraz 2 osoby z KUL (kierunek biotechnologia, projekt  Zintegrowany Program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników KUL JPII) oraz psychologia w ramach Finału II Edycji konkursu Psycholog w biznesie gdzie Biomed Lublin był Patronem medialnym i sponsorem stażu w Dziale HR.
Od początku 2018r w naszej Firmie na różnych Wydziałach praktyki odbyło łącznie 18 osób
Cieszymy się, że dzięki możliwości współpracy z Uczelniami możemy mieć udział w edukacji młodych, ambitnych ludzi i wspierać ich w przekuwaniu wiedzy teoretycznej na praktykę zawodową.